Disclaimer

Guijt: net zo makkelijk, wel zo vertrouwd

Gebruik van de site van Guijt is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van de site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

  1. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Guijt uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
    Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Guijt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden.
  2. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.
  3. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.
  4. De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Guijt.
  5. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn Guijt zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. De instellingen geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.

Guijt verzekeringen b.v. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 10021177 en heeft haar statutaire zetel in Gendt. Guijt makelaarskantoor b.v. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 10023103 en heeft haar statutaire zetel in Arnhem. Guijt AHZ b.v. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09151467 heeft haar statutaire zetel in Gendt. Allen zijn onderdeel van Guijt holding b.v., welke ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 10027635 en haar statutaire zetel in Gendt heeft.

© 2021 Guijt